ผลิตภัณฑ์แปรรูป : ลำไยผง

ผลิตภัณฑ์แปรรูป : ลำไยผง

การผลิตลำไยผง
ลำไยผง เป็นการแปรรูปลำไยที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลำไยได้มากกว่าการแปรรูปแบบอื่น ๆ อีกทั้งยังช่วยแก้ปัญหาปริมาณลำไยล้นตลาด แก้ปัญหาราคาลำไยตกต่ำ การผลิตลำไยผงสามารถแปรสภาพผลลำไยที่ไม่สวยและมีขนาดเล็กให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ สามารถเก็บลำไยไว้บริโภคได้ตลอดทั้งปี
ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา สารโพแทสเซียมคลอเลต (KCLO3) ได้เข้ามามีบทบาทต่อชาวสวนลำไยเป็นอย่างมาก โดยชาวสวนลำไยได้นำสารดังกล่าวมาใช้เร่งการออกดอก ทำให้ลำไยออกดอก และติดผลตลอดทั้งปี จึงทำให้มีปริมาณลำไยล้นตลาด ส่งผลให้ราคาลำไยตกต่ำ
จากปัญหาดังกล่าวทำให้มีการพยายามพัฒนาการผลิตลำไยผงในลักษณะโรงงานที่มีคุณภาพมาตรฐาน และคงคุณสมบัติของลำไยครบถ้วนส่วนโอกาสทางการตลาดของลำไยผงนั้น มีทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ เพราะความต้องการบริโภคลำไยของตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  หากผลผลิตลำไยออกตามฤดูกาล ทำให้บางช่วงปริมาณลำไยไม่เพียงพอกับความต้องการบริโภคในช่วงนั้น ๆ อีกทั้งมีราคาแพง จึงเปิดโอกาสให้ลำไยเข้ามาตอบสนองความต้องการได้
ตลาดต่างประเทศที่สำคัญคือ ประเทศ อินโดนีเชีย มาเลเซีย ฮ่องกง ไต้หวัน และจีน ส่วนลำไยแห้งจะมีตลาดส่งออกที่สำคัญคือ ประเทศจีน ฮ่องกง สิงคโปร์ เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา และแคนาดา ช่องทางการจำหน่ายก็เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปทั่วไป ส่วนใหญ่จะวางขายตามร้านสะดวกซื้อ ในร้านค้าเฉพาะ และการจำหน่ายผ่านงานแสดงสินค้าต่าง ๆ  หรือขายตรงไปยังกลุ่มเป้าหมาย โดยการแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ลำไยผงไปใช้แทนลำไยสด หรือลำไยอบแห้งแบบเดิมในการทำเครื่องดื่ม หรืออาหารอื่น ๆ ที่มีความต้องการให้มีรสชาติของลำไย โดยการใช้ลำไยผงจะมีความยุ่งยากในการเก็บสต๊อกสินค้าน้อยกว่าการเก็บลำไยสดหรือลำไยอบแห้งที่ต้องระวังการขึ้นราอีกด้วย

ที่มา: สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี