ลำไยเป็นโรคราน้ำฝนหรือโรคผลเน่าและใบไหม้

ลำไยเป็นโรคราน้ำฝนหรือโรคผลเน่าและใบไหม้

วิธีแก้ไข ต้นลำไยเป็นโรคราน้ำฝนหรือโรคผลเน่าและใบไหม้

โรคราน้ำฝน หรือโรคผลเน่าและใบไหม้มักเกิดจากเชื้อรา คือจะมีลักษณะอาการ เมื่อเชื้อราเข้าทำลายที่ผลจะทำให้ผลเน่าและร่วง แผลมีสีน้ำตาล เข้าทำลายที่ใบอ่อน ยอดอ่อน จะเป็นแผลไหม้สีน้ำตาลดำ ขนาดและรูปร่างไม่แน่นอน เชื้อราสร้างเส้นใย และสปอร์สีขาวฟูบนแผลที่ผลช่วงเวลาระบาด ฤดูฝนช่วงที่มีฝนตกชุก

การป้องกันกำจัดเชื้อรา ที่ทำให้ต้นลำไยเป็นโรคราน้ำฝนหรือโรคผลเน่าและใบไหม้

1. ปลูกลำไยให้มีระยะห่างที่พอเหมาะ ไม่ปลูกชิดเกินไป

2. ตัดแต่งภายในทรงพุ่มลำไยให้แสงแดดส่องถึงโคนต้น และ
กำจัดวัชพืชภายใต้ทรงพุ่ม

3. บำรุงรักษาต้นลำไยให้เจริญเติบโตแข็งแรง โดยการใส่
ปุ๋ย ให้น้ำ ในช่วงที่อากาศแห้งแล้งและพ่นสารป้องกัน
กำจัดโรคพืชและสารฆ่าแมลงอย่างสม่ำเสมอ

4. เก็บผลและใบลำไยที่มีโรคซึ่งร่วงหล่นบนพื้นดิน
ภายใต้ทรงพุ่ม เผาทำลายนอกแปลงปลูก

5. ควบคุมโรคของลำไย โดยชีววิธี ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา หรือ เชื้อ
แบคทีเรียปฏิปักษ์บาซิลลัส ผสมน้ำพ่นให้ทั่วทั้งต้น

6. พ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืช (แนะนำให้ใช้สารสกัดแนวชีวภาพ)

อ้างอิงจาก: กลุ่มสื่อส่งเสริมการเกษตร ส่วนส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมการเกษตร
http://agritech.doae.go.th/agri-media